Obchodní podmínky a GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.remivar.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), obchodní společnosti s obchodní firmou Remivar s.r.o., sídlem Podnikatelská 565/10A 190 11, Praha 9 Běchovice, identifikační číslo: 289 77 874,  DIČ: CZ28977874, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 327325 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) na dálku prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.remivar.cz (dále jen „eshop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2. Prodávající je právnickou osobou, obchodní společností s právní formou společnosti s ručením omezeným, a podniká na základě živnostenských oprávnění vydaných 30. 1. 2020.
3. VOP se nevztahují pro kupujícího, který je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti nebo jeho samostatného výkonu povolání.
4. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněné v nabídce prodávajícího v eshopu ze strany kupujícího a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
5. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou v eshopu způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.
6. Veškeré zboží nabízené prodávajícím v eshopu je označeno názvem, základními vlastnostmi, charakteristikou zboží a kupní cenou jednotlivého zboží. Eshop obsahuje rovněž informace o způsobech platby a způsobech dodání zboží.
7. U zboží je uvedena jeho kupní cena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v eshopu. Náklady spojené s balením a dodáním zboží uvedené v eshopu platí pouze v případě, že je zboží doručováno na území České republiky.
8. Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „poštou“), popř. dalšího smluvního přepravce prodávajícího.
9. Připojení se k eshopu, prohlídka nabízeného zboží, registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
10. Cena zboží je platná po celou dobu jejího zveřejnění v eshopu.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ

 1. Objednávka zboží:
  1.1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, které je zveřejněno v eshopu, vyplní elektronickou objednávku v eshopu a odešle ji elektronicky prodávajícímu tak, že klikne na tlačítko „Objednat“.
  1.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné v eshopu v době odeslání objednávky kupujícím.
  1.3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a v plném rozsahu s nimi souhlasí.
  1.4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském rozhraní odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
  1.5. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou v eshopu. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
  1.6. Prodávající se zavazuje po doručení objednávky obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího bez dalšího zaniká. Zánikem platnosti objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
  1.7. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1.7.1. objednávaném zboží
  1.7.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží
  1.7.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  1.7.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  1.8. V objednávkovém formuláři kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku na webových stránkách prodávajícího. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou považovány za správné.
  1.9. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře kupující zadal včetně možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře.

2. Dodávka zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží:
2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
2.1.1. bezhotovostně platební kartou;
2.1.2. jiným způsobem zveřejněným v eshopu (např. bezhotovostně, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce apod.)
2.2. Kupní cena zboží je uvedena včetně DPH (dále jen „kupní cena“). V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s balením a dodáním zboží je kupující povinen zaplatit společně s kupní cenou, pokud je toto uvedené v potvrzené objednávce.
2.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

2.4. Při platbě platební kartou je kupní cena splatná při objednání zboží v eshopu, a to s využitím platební brány eshopu.
2.5. Při bezhotovostní platbě převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne  odeslání zálohové faktury. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.
2.6. Při platbě v hotovosti nebo při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
2.7. Prodávající vystaví ohledně zboží kupujícímu fakturu – daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH.

3. Dodávka zboží, přechod vlastnického práva:
3.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle prostřednictvím pošty nebo jiného smluvního dopravce prodávajícího na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
3.2. Prodávající předá zboží, které má na skladě k přepravě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky včetně zaplacení kupní ceny nebo po zaplacení kupní ceny na základě zálohové faktury na účet prodávajícího (při volbě úhrady převodem). Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele.
3.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen objednané zboží převzít při dodání.
3.4. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.5. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím, fakturu, dodací list, případně záruční list, návod k užívání, příp. obsluze v českém jazyce a přílohy připojené ke zboží výrobcem.
3.6. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.7. Kupující je povinen dodané zboží, připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu na adrese jeho sídla Podnikatelská 565/10A, 190 11 Praha 9 Běchovice nebo na email: remivar@remivar.cz. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
3.8. V případě, že je způsob dopravy zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny zboží a uhrazením poštovného a balného.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Odstoupení od smlouvy:
  1.1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží, může kupující odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.
  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
  1.2. Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat poštou na adresu prodávajícího Podnikatelská 565/10A, 190 11 Praha 9 Běchovice. Právo odstoupit od smlouvy je zachováno, pokud do posledního dne této lhůty je oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy prokazatelně odesláno prodávajícímu na adresu Podnikatelská 565/10A, 190 11 Praha 9 Běchovice. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
  1.3. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.
  1.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od počátku.
  1.6. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží kompletní. Pokud kupující odstupuje od smlouvy u zboží, které se po rozbalení stává znovu nepoužitelným, nebo je tím znehodnoceno, což se týká například zdravotnického materiálu, je kupující povinen vrátit takové zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
  1.7. Odstoupil-li kupující platně od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
  1.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  1.9. Spotřebitel, tedy kupující, nemůže, dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

1.10. Pokud se prodávající rozhodne přijmout zpět zboží, které bylo vinou kupujícího poškozeno tak, že kupující nemá nárok na jeho vrácení, nezaniká tím případný nárok prodávajícího na náhradu škody. Nárok na náhradu škody takto vzniklé vinou kupujícího na zboží, je pak prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.11. Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.
1.12. Pokud byl společně se zbožím prodávajícím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou tak, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

2. Reklamace:
2.1. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2162 až 2174 občanského zákoníku.
2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady tak, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má vlastnosti, které výrobce nebo prodávající popsal; že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá; zboží odpovídá jakosti, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží.
2.4. Reklamace podá kupující prostřednictvím pošty anebo osobně v sídle prodávajícího, a to na adresu Podnikatelská 565/10A, 190 11 Praha 9 Běchovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení reklamačního dopisu na reklamované zboží.
2.5. Každá reklamace musí obsahovat:
◦ číslo objednávky,
◦ popis zjištěných závad, nebo alespoň uvedení toho, jak se projevují,
◦ kontaktní údaje na reklamujícího.
2.6. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
2.7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
2.8. Pokud prodávající reklamaci uzná, kupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za reklamované zboží. U neoprávněné reklamace prodávající nevrací částku, kterou kupující uhradil za poštovné a balné.
2.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

2.10. Je-li vada odstranitelná, pak dle § 1923 občanského zákoníku, se může kupující domáhat buďto opravy, nebo doplnění toho co chybí, nebo přiměřené slevy z ceny a nelze-li vadu odstranit, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny,

2.11. Podle § 2106/2 občanského zákoníku, kupující sdělí, jaké právo na vyřízení reklamace si zvolil, a to při oznámení vady (reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

2.12. Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, není-li v souladu se zákonem stanovena záruční doba jiná.

2.13. Dle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

2.14. Dle § 2169 občanského zákoníku, má-li zakoupené zboží vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy, a pokud by to bylo neúměrné, lze-li vadu i odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Dle § 2169/2 občanského zákoníku, ná kupující právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě, odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


3. Další práva a povinnosti:
3.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.
3.3. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující poskytuje pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, objednané zboží, číslo objednávky, číslo účtu, cena zboží a informace o potvrzení objednávky.
2. Prodávající zpracovává a využívá poskytnuté osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
3. K jinému zpracovávání a využívání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího, nebo pokud tak výslovně stanový příslušný právní předpis. Kupující zakoupením zboží souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, informací jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou, pokud se k takové koupi zboží váží. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám vyjma osob dopravce zboží, nebo pokud mu to přikazuje příslušný právní předpis. Zpracování osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, coby zpracovatele.


5. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při registraci je kupující povinen při jejich změně aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu nebo při objednání zboží považuje za správné.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je prodávajícím archivovaná a je přístupná k nahlédnutí v sídle prodávajícího pouze kupujícímu.
2. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce nebo uživatelském účtu.
3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou adresa pro doručování Podnikatelská 565/10A, 190 11 Praha 9 Běchovice, adresa elektronické pošty remivar@remivar.cz, telefon +420 605 530 022.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.remivar.cz
Společnost: Remivar s.r.o.
Se sídlem: Podnikatelská 565/10A, 190 11 Praha 9 Běchovice
IČO: 28977874
E-mailová adresa: remivar@remivar.cz
Telefonní číslo: +420 605 530 022

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):
• Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
• Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
• Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):
• Adresa kupujícího (spotřebitele):
• Email:
• Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele)